Tổng hợp các thẻ trong HTML

Thẻ
Mô tả


Định nghĩa một bình luận, được dùng để comment phần code html

Định nghĩa loại tài liệu

Định nghĩa một siêu liên kết


Định nghĩa từviết tắt hoặc tóm tắt một nội dung nào đó

Không hỗ trợ trong HTML5. Thay thế sử dụng .

Định nghĩa một từ viết tắt

 

Định nghĩa thông tin liên lạc cho các tác giả / chủ sở hữu của một tài liệu

Không hỗ trợ trong HTML5. Thay thế sử dụnghoặc .

Định nghĩa nhúng một applet

Định nghĩa vùng  bên trong của một ánh xạ hình ảnh

Định nghĩa một bài báo

Source: kubet
Category: Tải Phầm Mềm

Viết một bình luận