Tất tần tật về xử lý ngày tháng (DATE

Đăng bởi : Admin | Lượt xem : 25484 | Chuyên mục : SQL

Kiểu dữ liệu ngày tháng (date/time) không giống những kiểu dữ liệu nguyên thuỷ thông thường nên thường gây khó khăn cho các bạn lập trình viên nhất là khi thao tác với các câu lệnh mysql, trong bài viết này mình sẽ tổng hợp và hướng dẫn các bạn làm việc với kiểu date/time trong mysql

1. Kiểu dữ liệu ngày SQL.

MySQL có các loại dữ liệu sau cho một ngày hoặc giá trị ngày / thời gian trong cơ sở dữ liệu:

 • Date – format YYYY-MM-DD
 • DATETIME – format: YYYY-MM-DD HH:MI:SS
 • TIMESTAMP – format: YYYY-MM-DD HH:MI:SS
 • YEAR – format YYYY hoặc YY

Sql server có các loại dữ liệu sau cho một ngày hoặc giá trị ngày / thời gian trong cơ sở dữ liệu:

 • DATE – format YYYY-MM-DD
 • DATETIME – format: YYYY-MM-DD HH:MI:SS
 • SMALLDATETIME – format: YYYY-MM-DD HH:MI:SS
 • TIMESTAMP – format: 1 số duy nhất

2. Các funtion thường sử dụng.

Tên
Chức năng

DATE()
Trả về ngày từ biểu thức datetime

CURDATE()
Trả về ngày hiện tại của máy tính

YEAR()
Trả về năm của ngày đã chỉ định

MONTH()
Trả về tháng của ngày đã chỉ định

DAY()
Trả về ngày của ngày được chỉ định

TIME()
Trả về giờ của ngày được chỉ định

DATE()
Trả về ngày từ biểu thức datetime

DATE_ADD()
Trả về ngày từ biểu thức datetime

DATEDIFF()
Trả về ngày từ biểu thức datetime

DATE_SUB()
Trả về ngày từ biểu thức datetime

NOW()
Trả về thời gian hiện tại

DAYOFWEEK()
Trả về ngày của tuần

DAYNAME()
Trả về tên ngày

MONTHNAME()
Trả về tên tháng

STR_TO_DATE()
Format chuỗi về ngày

……. Ngoài ra còn rất nhiều hàm khác nhưng mình xin phép trình diễn 1 số ít hàm mà tất cả chúng ta hay sử dụng như trên .

3. Tính toán

3.1 Còn bao nhiêu ngày nữa ?

Câu hỏi này chắc như đinh chạy qua đầu của tất cả chúng ta tối thiểu là hàng tuần nếu không nói là hàng ngày

MySQL giải quyết loại câu hỏi này với hàm DATEDIFF()

DATEDIFF() trừ hai giá trị ngày và trả về số ngày giữa chúng.

SELECT DATEDIFF(CURDATE(), birthday) AS days_difference
   FROM friends
  LIMIT 5;

và kết quả là đây :

sau khi lấy được số ngày, bạn muốn xem người đó năm nay bao nhiêu tuổi bạn chỉ cần chia cho 365 ngày là ra tác dụng số tuổi .

SELECT ROUND(DATEDIFF(CURDATE(), birthday) / 365, 0) AS years
  FROM friends
  LIMIT 5;

Hàm ROUND ( ) toán học được sử dụng để làm tròn tác dụng thành một số ít nguyên .
Bạn cũng hoàn toàn có thể giám sát tuổi của friends bằng cách sau

SELECT 
  first_name,
  last_name,
  (YEAR(CURDATE()) - YEAR(birthday)) - (RIGHT(CURDATE(), 5) < RIGHT(birthday, 5)) AS years
FROM
  friends

Giải thích 1 chút :
Hàm CURDATE ( ) trả về ngày hiện tại của máy tính, hàm YEAR ( ) trả về năm của ngày đã chỉ định, hàm MONTH ( ) trả về tháng của ngày đã chỉ định, hàm DAY ( ) trả về ngày của ngày được chỉ định Hàm RIGHT ( ) trả về số lượng ký tự như được chỉ định trong hàm từ chuỗi hoặc ngày đã cho. Phần của biểu thức so sánh những trả về từ hàm RIGHT ( ) ước tính 1 hoặc 0. hiệu quả là :

Sau khi select được số tuổi của những friend trong khoa trong list friend của mình bạn muốn sắp xếp số tuổi theo thứ tự giảm dần hoặc tăng dần thì tất cả chúng ta chỉ cần

ORDER BY age ASC; //sắp xếp tăng dần
ORDER BY age DESC; // sắp xếp giảm dần 

vào cuối mệnh đề trên.
 

3.2 Chúng ta không bao giờ quên sinh nhật phải không?

Giả sử chúng ta muốn biết ngày trong tuần là sinh nhật của một người bạn. Có lẽ chúng tôi nhìn vào friends bàn mỗi tuần và biết được ai sẽ sinh nhật, nếu có, và ghi chú ngày hôm nay là ngày gì.

Các DAYOFWEEK ( ) hàm trả về một giá trị số cho tham số giá trị ngày tháng. Những số lượng đó đại diện thay mặt cho :
1 = Chủ nhật ,
2 = Thứ hai, v.v.

Chúng ta có thể đặt một CASE biểu thức để sử dụng ở đây.

SELECT 
  first_name,
  last_name,
  birthday,
  CASE
    WHEN DAYOFWEEK(birthday) = '1' THEN 'Sunday'
    WHEN DAYOFWEEK(birthday) = '2' THEN 'Monday'
    WHEN DAYOFWEEK(birthday) = '3' THEN 'Tuesday'
    WHEN DAYOFWEEK(birthday) = '4' THEN 'Wednesday'
    WHEN DAYOFWEEK(birthday) = '5' THEN 'Thursday'
    WHEN DAYOFWEEK(birthday) = '6' THEN 'Friday'
    WHEN DAYOFWEEK(birthday) = '7' THEN 'Saturday'
    ELSE 'not a day of week'
  END AS day_of_week
FROM
  friends
LIMIT 10

Awesome ! Điều đó hoạt động giải trí tuyệt vời. Nhưng nó khá dài để lấy tên 1 ngày trong tuần .

MySQL có một function DAYNAME() phù hợp cho việc này. Đơn giản chỉ cần cung cấp cho nó một giá trị ngày và bạn là vàng.

SELECT 
  first_name, last_name, DAYNAME(birthday)
FROM
  friends
LIMIT 10

3.3 Xử lí tháng

Các hàm MONTH ( ) được sử dụng để lấy những giá trị số theo tháng từ một giá trị ngày tháng phân phối. Như trong 1 nghĩa ( tháng 1 ) và 12 cho ( tháng 12 ) với mọi thứ khác ở giữa .

SELECT 
  (MONTH(birthday)) AS month, COUNT(*) AS number_of_birthdays
FROM
  friends
GROUP BY month
ORDER BY month ASC

Trong truy vấn này, hàm COUNT ( ) đến số người có ngày sinh trong mỗi tháng :

Vậy liệu tất cả chúng ta hoàn toàn có thể lấy tên của tháng không ? câu trả lởi chắc như đinh là có rồi
Sử dụng hàm MONTHNAME ( ), lấy tên của Tháng thực tiễn từ giá trị ngày đã qua, so với số Tháng qua MONTH ( ) .

SELECT DISTINCT
  (MONTHNAME(birthday)) AS month,
  COUNT(*) AS number_of_birthdays
FROM
  friends
GROUP BY month

Kết quả

3.4 Xử lí ngày

Khi bạn có thêm 1 người bạn mới, bạn vui tươi nhập thông tin người bạn ấy vào Nhưng, ngày sinh nhật ở dạng chuỗi như ' ngày 10 tháng 08 năm 2017 ' .

SELECT STR_TO_DATE("August 10 2017", "%M %d %Y")

Giải thích một chút ít nào
% M % d, % Y được định dạng là % M - Tên tháng. % d - Số ngày trong tháng. % Y - 4 chữ số năm .

3.5 Ngày có giá trị NOT NULL

để kiểm tra nếu giá trị ngày không phải là NULL .

SELECT 
  first_name, last_name, birthday
FROM
  friends
WHERE
  birthday IS NOT NULL;

Câu lệnh MySQL ở trên sẽ lọc những hàng có ngày birthday KHÔNG phải là NULL .

3.5 Lấy ra những ngày trong khoảng ngày từ ngày... đến ngày ...

SELECT 
  *
FROM
  friends
WHERE
  birthday BETWEEN '1996-10-05 00:00:00' AND '1996-12-25 23:59:59'

4. Kết luận

Thông qua những ví dụ thực tiễn trên, mong hoàn toàn có thể giúp tất cả chúng ta có cái nhìn rõ hơn với việc xử lí ngày tháng bằng câu lệnh SQL. Bài viết của mình vẫn còn nhiều thiếu sót rất mong nhận được sự góp ý góp phần của những bạn để bài viết được hoàn thành xong hơn

Tài liệu tham khảo :

https://www.w3resource.com/mysql/advance-query-in-mysql/date-calculation.php
https://www.w3school.com https://codeburst.io/handy-mysql-date-functions-with-examples-93dbd79849c5

Source: kubet
Category: Tải Phầm Mềm

Viết một bình luận